گارانتی رضایت چیست ؟

پیامک ریحانه کیفیت خدمات خود را با ذکر گارانتی رضایت بی قید و شرط در تمامی قراردادها تضمین می نماید. گارانتی رضایت یعنی در پایان هفتمین روز برقراری سرویس با کاربر تماس گرفته می شود و نظرات وی درباره کیفیت سرویس ها و خدماتی که دریافت کرده اخذ می شود. چنانچه کاربری از سامانه یا سایر خدمات پیامک ریحانه اعلام نارضایتی کند می تواند ضمن فسخ قرارداد هزینه های پرداختی برای سرویس را به همراه مانده اعتبار خود دریافت کند. گارانتی رضایت یک شعار تبلیغاتی نیست، پیشکشی است برای اثبات اینکه در پیامک ریحانه قلب ها برای کاربران می تپد.
برگشت به خانه